درباره ی ما

یاخته خبرچینی ست از جنس دانش. آنچه می گوید و می نویسد گزارشی ست که از دانش به او رسیده است
یاخته آنها را می ترجمد و سپس به بیرون ارسال می کند. کار یاخته در این مرحله به پایان می رسد
سوخت این یاخته کنجکاوی بشر است و پویایی و حرص دانستن
این سوخت با مویرگ های تکنولوژی به بافت حساس او می رسد
یاخته روزی می میرد چون هر یاخته ای
اما کی؟